25 : 23 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
2 / 12 / 2021 27 / 4 / 1443 11 / 9 / 1400