41 : 6 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
9 / 8 / 2022 12 / 1 / 1444 18 / 5 / 1401