10 : 5 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
27 / 9 / 2023 13 / 3 / 1445 5 / 7 / 1402