12 : 1 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
12 / 8 / 2022 15 / 1 / 1444 21 / 5 / 1401