10 : 13 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
29 / 5 / 2023 10 / 11 / 1444 8 / 3 / 1402