24 : 23 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
4 / 12 / 2022 11 / 5 / 1444 13 / 9 / 1401