19 : 10 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
6 / 10 / 2022 11 / 3 / 1444 14 / 7 / 1401