6 : 4 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
26 / 2 / 2024 17 / 8 / 1445 7 / 12 / 1402