51 : 18 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
3 / 12 / 2022 10 / 5 / 1444 12 / 9 / 1401