47 : 22 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
20 / 6 / 2024 14 / 12 / 1445 31 / 3 / 1403