38 : 23 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
9 / 5 / 2021 28 / 9 / 1442 19 / 2 / 1400