53 : 4 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
3 / 8 / 2021 25 / 12 / 1442 12 / 5 / 1400