38 : 9 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
29 / 5 / 2024 22 / 11 / 1445 9 / 3 / 1403