48 : 6 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
7 / 7 / 2022 8 / 12 / 1443 16 / 4 / 1401