47 : 6 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
27 / 1 / 2022 24 / 6 / 1443 7 / 11 / 1400