26 : 11 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
20 / 10 / 2021 14 / 3 / 1443 28 / 7 / 1400